Đại học Kinh Tế tài Chính nghỉ dưỡng Bali từ 21 – 24.05.2024