Đoàn khách du lịch Hàn Quốc từ ngày 13.10 – 16.10.2023