Đoàn khách tham quan mùa thu Hàn Quốc từ 25.10 đến 29.10.2023