ĐOÀN LMD THAM QUAN SHINGAPORE – MALAYSIA TỪ 28/10-31/10/2022