ĐOÀN QSR TRẢI NGHIỆM TEAM BUILDING “RACE TO THE TOP 2022”