Đoàn tham quan Cao Hùng – Đài Trung – Đài Bắc 26/01 – 31/01/2024