Đoàn tham quan Singapore – Malaysia từ ngày 12/01 – 15/01/2024