Đoàn tham quan Singapore – Malaysia từ ngày 25 – 28.05.2024