Đoàn tham quan Trùng Khánh – Hoàng Long – Mâu Ni Câu – Cửu Trại Câu 14.10 – 20.10.2023