Khoa Kiến Trúc trường Đại học Hutech tham quan Huế, 11 – 14/4