Khoa Kiến trúc và Mỹ thuật Trường Đại học Hutech Kiến tập tại Đà Lạt 02 – 05/05/2024