Danh sách các khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyên chi trả trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Trả lời