Đoàn khách tham quan Thái Lan ngày 22.10 – 25.10.2023