Đoàn tham quan Bangkok – Pattaya từ ngày 04/01 – 07/01/2024