Đoàn tham quan Singapore – Malaysia từ ngày 04.05 – 07.05.2024