Đoàn Công ty Nam Dược đến với Sydney – Melbourne 25/4 – 01/5