Đoàn đại học Hutech tham quan Đà Lạt ngày 23 – 26/11/2020