Đoàn khách tham quan Châu Âu 9 ngày, từ 21/3 – 23/3