Đoàn khách tham quan Hàn Quốc từ ngày 18.10 – 22.10.2023