Đoàn trường quốc tế Tây Úc tham quan Long Hải ngày 25 – 26 tháng 11-2020