Đoàn khám phá Bangkok – Pattaya Thái Lan từ ngày 27/04 – 01/05