Đoàn tham quan Singapore – Malaysia từ ngày 04/10 – 07/10