Đoàn du lịch Hàn Quốc ngắm tuyết rơi tại tại Nam San từ ngày 05/01 – 09/01/2024