Đoàn khách tham quan Singapore – Malaysia 4N3Đ, tháng 6/2022